شابلون حیوانات

نوع نمایش :
47 کالا
مقایسه

شابلون گورخر گد 363

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
100000
0
مقایسه

شابلون ماهی کد 361

شابلون دو مرحله ای می باشد که این موضوع کمک در دو رنگ اجرا کردن شابلون و زیبا تر شدن آن می شود.

سایز کوچک شامل 5 عدد ماهی که بزرگترین آن 14 در 20 سانتیمتر است
سایز بزرگ شامل 5 عدد ماهی که بزرگترین آن 21 در 29 سانتیمتر است

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
70000
0
مقایسه

شابلون گل و پروانه کد 362

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
45000
0
مقایسه

شابلون شاخه و پرنده کد 683

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
35000
0
مقایسه

شابلون عقزب کد 360

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
35000
0
مقایسه

شابلون اسب کد 358

سایز 55 در 71 شامل 2 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
60000
0
مقایسه

شابلون دیواری گل و پروانه کد 347,

Wall Stencil Flower Butterfly Code 347,

شامل 11 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
440000
0
مقایسه

شابلون طرح پرنده و گل کد 668

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
85000
0
مقایسه

شابلون سر گرگ کد 939

سایز 51 در 55 سانت شامل 2 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
55000
0
مقایسه

شابلون سر اسب کد 354

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
50000
0
مقایسه

شابلون اسب کد 355

شامل 5 مدل اسب سه عدد سمت راست تصویر در عرض 20 سانتیمتر
دو عدد سمت چپ تصویر در عرض 17 سانتمیتر

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
90000
0
مقایسه

شابلون اسب کد 356

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
40000
0
مقایسه

شابلون دیواری شاخه و پرنده کد 891

سایز 51 در 70 شامل 2 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
60000
0
مقایسه

شابلون دیواری گوزن در جنگل کد 353

شامل 2 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
80000
0
مقایسه

شابلون دیواری پرنده و شاخه کد 352

Wall Stencil Code 352

شامل 4 تکه
فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
140000
0
مقایسه

شابلون دیواری گرگ کد 351

Wall Stencil Code 351

شامل 3 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
130000
0
مقایسه

شابلون دیواری خرچنگ کد 350

Wall Stencil Code 350

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
45000
0
مقایسه

شابلون دیواری هشت پا کد 349

Wall Stencil Code 349

شامل 8 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
200000
0
مقایسه

شابلون دیواری پرنده کد 308

Wall Stencil Birds Code 308

متوسط
بسته شابلون شامل اقلام زیر است:
پرنده 8 در 8 سانتیمتر 1 عدد
پرنده 15 در 15 سانتیمتر 1 عدد
پرنده 20 در 15 سانتیمتر 1 عدد

بزرگ
بسته شابلون شامل اقلام زیر است:
پرنده 20 در 20 سانتیمتر 1 عدد
پرنده 22 در 22 سانتیمتر 1 عدد
پرنده 30 در 30 سانتیمتر 1 عدد
پرنده 40 در 35 سانتیمتر 1 عدد

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
35000
0
مقایسه

شابلون دیواری گربه کد 311

Wall Stencil Cat Code 311

بزرگ
بسته شابلون شامل اقلام زیر است:
چراغ برق 60 در 200 سانتیمتر 1 عدد
گربه 30 در 30 سانتیمتر 3 عدد
شامل 7 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
175000
0
مقایسه

شابلون دیواری گربه کد 310

Wall Stencil Cat Code 310

بزرگ
بسته شابلون شامل اقلام زیر است:
گربه 50 در 25 سانتیمتر 1 عدد
گربه 55 در 35 سانتیمتر 1 عدد
گربه 40 در 20 سانتیمتر 3 عدد

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
85000
0
مقایسه

شابلون دیواری گربه کد 327

Wall Stencil Cat Code 327

سایز 50 در 65 شامل 2 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
35000
0
مقایسه

شابلون دیواری گربه کد 322

Wall Stencil Cat Code 322

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
25000
0
مقایسه

شابلون دیواری گربه کد 303

Wall Stencil Cat Code 303

بزرگ
بسته شابلون شامل اقلام زیر است:
گربه 30 در 30 سانتیمتر 1 عدد
گربه 35 در 55 سانتیمتر 1 عدد

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
45000
0
loading

در حال بازیابی ...